Harmonogram

Březen 2020

Zahájení projektu reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_119/0014689 s názvem Plán udržitelné městské mobility MČ Praha 13 v rámci dotačních fondů Evropské unie – Evropský sociální fond, Operační program Zaměstnanost.

Srpen 2020

Vyhlášení veřejné zakázky na zhotovitele Plánu udržitelné městské mobility MČ Praha 13

Září 2020

Výběr zhotovitele Plánu udržitelné městské mobility MČ Praha 13 na základě výsledků veřejné zakázky

Prosinec 2020

Podpis smlouvy se zhotovitelem a zahájení prací na projektu

Prosinec 2020

Vytvoření komunikačního plánu jako jedné z částí Plánu udržitelné městské mobility MČ Praha 13

Prosinec 2020

Přípravná část projektu

Leden - červen 2021

Zpracování analytické části projektu

Březen - duben 2021

Dotazníkové šetření k jednotlivým dopravním módům mezi obyvateli MČ Praha 13 a pracujícími v MČ Praha 13

Duben - květen 2021

Realizace dopravních průzkumů (směrové a křižovatkové dopravní průzkumy, průzkumy v terénu)

Červen 2021

Představení SWOT analýz vztahujících se k analytické části projektu, webová anketa

Červen 2021

Představení analytické části projektu a její projednání s odbornou i širokou veřejností, zapracování připomínek

Duben - září 2021

Zpracování návrhové části projektu

Září 2021

Představení vize, cílů a opatření Plánu udržitelné městské mobility MČ Praha 13, webová anketa

Září 2021

Zpracování akčního plánu projektu

Říjen 2021

Představení a projednání návrhové části a akčního plánu s odbornou i širokou veřejností, zapracování připomínek

Listopad 2021

Kompletace a odevzdání finální verze Plánu udržitelné městské mobility MČ Praha 13

Prosinec 2021

Ukončení projektu reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_119/0014689 s názvem Plán udržitelné městské mobility MČ Praha 13 v rámci dotačních fondů Evropské unie – Evropský sociální fond, Operační program Zaměstnanost.