Plán udržitelné městské mobility MČ Praha 13 „SUMPP13“


O Projektu

Městská část Praha 13 zadala na základě výběrového řízení zpracování Plánu udržitelné městské mobility. Jedná se o strategický dokument, který má za cíl vytvořit vhodné podmínky pro uspokojení potřeb mobility lidí a podniků v Praze 13 a jeho okolí a tím také přispět ke zlepšení kvality života v naší městské části.

Plán udržitelné městské mobility /pod anglickým názvem Sustainable Urban Mobility Plan - SUMP/ představuje příležitost nastavit dlouhodobé vize dopravy v naší městské části za účasti širokého spektra zainteresovaných subjektů.

Náplní dokumentu je tedy za pomoci občanů, místních, regionálních a státních orgánů hledat a najít možnosti udržitelné městské dopravní obsluhy území ve všech způsobech a formách dopravy, včetně dopravy veřejné a soukromé, osobní a nákladní, motorizované i nemotorizované, pohybu a parkování.

Důvodem pro pořízení tohoto dokumentu je zejména potřeba analyzovat stav a navrhnout odpovídající rozvoj dopravních systémů v městské části. Budou využity již zpracované koncepční materiály jednotlivých dopravních subsystémů a další koncepční dokumenty. Tento dokument je zpracováván pro časové období do roku 2030 a je vytvořen v souladu se Strategickým plánem MČ Praha 13 a bude rovněž respektovat Plán udržitelné mobility Prahy a okolí.

Výsledkem projektu bude návrh řešení podporující udržitelnou dopravu na území městské části. Na základě projednaného dokumentu vznikne následně akční plán jako hlavní nástroj k naplnění cílů Plánu udržitelné městské mobility (dále také PUMM).


Analytická část

Zpracování analytické části, tedy popsání současného stavu mobility v městské části, je nutné v rámci následných návrhových opatření. Jejím účelem bude shromáždění a analýza dostupných informací o stavu a možnostech rozvoje všech dopravních módů (individuální automobilová doprava, veřejná doprava, pěší a cyklistická doprava apod.).

Součástí analytické části budou dopravní průzkumy, zejména směrový dopravní průzkum zaměřený na tranzitní automobilovou dopravu, křižovatkové průzkumy intenzit dopravních proudů a průzkum obsazenosti parkování vozidel.


Návrhová část

V návrhové části dokumentu budou představeny trasy a plochy jednotlivých systémů, uzlových bodů a vzájemné spolupůsobení jednotlivých druhů dopravy. Zpracovatel navrhne možnosti organizačních a preferenčních opatření pro zvýšení plynulosti a atraktivity jednotlivých druhů dopravy s minimalizací jejích negativních dopadů do území. Návrhová část bude obsahovat přehledně zpracovaný a z hlediska efektivity zdůvodněný návrh etapizace rozvoje.


Zapojení veřejnosti do projektu

Spolupráce s veřejností je podstatnou součástí zpracování jednotlivých částí PUMM; jde především o zasílání podnětů, komentářů, námětů a připomínek, účast v průzkumech a zapojení do projektových aktivit (workshopy, panelové diskuze a další).

Z tohoto důvodu si dovolujeme občany požádat o zapojení a spolupráci při zpracování projektu Plán udržitelné městské mobility MČ Praha 13, který bude sloužit jako podklad pro další udržitelný rozvoj naší městské části.

Všechny informace a aktuality k projektu včetně anketního dotazníku naleznete na webových stránkách http://mobilita.praha13.cz.

Předem děkujeme za Vaše náměty a připomínky, kterými se řešitelský tým bude zabývat a které přispějí k vypracování dlouhodobé strategie městské části a mohou být podnětné pro nalezení řešení aktuálních problémových oblastí.